– bristfälliga leverantörsfakturor

Enligt Högsta domstolen (HD) var de bokförda leverantörsfakturorna så bristfälliga och uppgick till så stora belopp att det var fråga om grovt bokföringsbrott. Företagaren dömdes därför till fängelse i sex månader.

Bakgrund

En företagare inom byggbranschen åtalades för att han bokfört leverantörsfakturor trots att fakturorna inte uppfyllde bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla. De aktuella fakturorna uppgick till sammanlagt ca 2 miljoner kr.

Bokföringsbrott

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen kan dömas till bokföringsbrott. Underlåtandet kan bestå av att inte bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen, om detta leder till att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen.

Straffet för bokföringsbrott är fängelse i högst två år. Om bokföringsbrottet är grovt är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tas hänsyn till om det gäller mycket betydande belopp. Hänsyn tas även till om falska handlingar använts eler om det gäller systematisk eller farlig brottslighet.

Verifikationer

Bokföringsskyldigheten består bland annat av att löpande bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter (BFL 4 kap 1 §). Bokföringen ska upprättas enligt god redovisningssed (BFL 4 kap 2 §).

För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som innehåller följande uppgifter (BFL 5 kap 7 §):

  • när verifikationen sammanställts
  • när affärshändelsen inträffat
  • vad den avser
  • belopp
  • motpart
  • verifikationsnummer
  • övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och affärshändelsen utan svårighet ska kunna fastställas.

Syftet med verifikationer är bland annat att förstå vad som hänt i företaget. Man ska inte behöva efterfråga mer information från den som medverkat till affärshändelsen eller från den som bokfört den, utan verifikationen ska innehålla allt som behövs för att förstå affärshändelsen.

Bristfälliga fakturor i byggföretaget

I det aktuella fallet fanns bland annat 14 bristfälliga verifikationer med fakturor från två bolag.

Tre av fakturorna avsåg enligt fakturatexten uthyrning av personal enligt avtal under en eller flera angivna månader. Det fanns inga uppgifter om var arbetet utförts, antal fakturerade timmar eller timpris. Det fanns inte heller några avtal eller specifikationer till fakturorna.

Nio av fakturorna avsåg enligt fakturatexten levererade byggtjänster eller utfört byggarbete under en eller flera månader. Inte heller dessa fakturor innehöll några uppgifter om var arbetena utförts, till vilket byggprojekt de avsåg, antal fakturerade timmar eller timpris. I två av fakturorna framgick det av texten att fakturering skett enligt avtal, men några avtal fanns inte tillgängliga.

En faktura saknade helt specifikation och en avsåg enligt texten byggmaterial, men saknade uppgifter om vad det var för material och till vilket projekt det hörde.

Grovt bokföringsbrott

Enligt HD är bristerna i leverantörsfakturorna så omfattande att de bakomliggande affärshändelserna inte kan bedömas.

I bolaget fanns en enda styrelseledamot som därmed är den som har ansvaret för bokföringen. Eftersom styrelseledamoten känt till de bristfälliga verifikationerna och vilka belopp de uppgick till anses han enligt HD ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott.

Beloppet i de bristfälliga verifikationerna var enligt HD mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat. Beloppet var också i sig mycket betydande. HD ansåg därför att det är fråga om grovt bokföringsbrott.

Följden för styrelseledamoten blev näringsförbud i tre år och fängelse i sex månader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed